کردن اجسام سنگین در زمان بارداری - بلند کردن اجسام سنگین در زمان بارداری:چند توصیه مهم

بلند کردن اجسام سنگین در زمان بارداری:چند توصیه مهم

در زمان بارداری، تغییرات هورمونی باعث نرم شدن مفاصل می شوند و ماهیچه ها با وضعیت بدنی شما سازگار می شوند (ماهیچه های شکمی، لگنی و پشت). در نتیجه این تغییرات، بلند کردن اجسام سنگین در زمان بارداری احتمال صدمه دیدن کمر را بیشتر می کند. برای جلو گیری از این مساله تا حد امکان از بلند کردن اجسام سنگین در زمان بارداری بپرهیزید. برای مثال اگر کودکی نوپا دارید او را بلند نکنید، بلکه به او بیاموزید که خودش روی صندلی ماشین یا در آغوش شما بنشیند.

 

چند نکته مهم در بلند کردن اجسام سنگین در زمان بارداری

هنگام بلند کردن اجسام  از زمین (حتی یک برگه کاغذ) برای جلوگیری از کمردرد به موارد زیر توجه کنید:

۱- تا حد امکان به شی نزدیک شوید. (همانند تصویر فوق عمل کنید)

 

۲- پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، چمباتمه بزنید و کمرتان را صاف نگاه دارید و برای حفظ تعادل بیشتر، باسن را به بیرون متمایل کنید.

 

۳-. شی را بردارید، آن را نزدیک به خود نگاه د‏ارید و کمر را خم نکنید. (همانند تصویر فوق عمل کنید)

 

۴- زمانی که بلند می شوید ماهیچه های شکمی را منقبض کنید، به ماهیچه های لگنی فشار بیاورید و برای جلوگیری از کشیده شدن ماهیچه های کمر، نفس خود را بیرون دهید.

 

۵- برای چرخیدن یا زمین گذاشتن شی، کمرتان را خم نکنید، به جای آن پاهای خود را به سمتی که قصد دارید بروید حرکت د‏هید.

 

نظرات