کودکان با نیازهای های ویژه: اوتیسم

موسیقی درمانی و رشد اجتماعی کودکان اوتیسم

این مقاله توسط قاسم تبار و همکاران تحت عنوان موسیقی درمانی راهبردی اثربخش در رشد اجتماعی کودکان اوتیسم Music Therapy: an Effective Approach in Improving Social Skills of Children with Autism در مجله Advanced Biomedical Research (2015 Jul 27;4:157. ) چاپ شده است.

نه گفتن به کودکان

چگونه به کودکان نه بگوییم؟ راهکارهای روان شناسان در نه گفتن به کودکان

نه گفتن به کودکان ، یکی از مهارت های مهم تربیت فرزند است. نه گفتن به کودکان و خواسته های آنها، در صورتی که مبتنی بر اصول و قاعده نباشد، می تواند پیامدهای منفی متعددی هم برای کودک و هم برای والدین و بزرگ تر ها به دنبال داشته باشد