کودکان با نیازهای های ویژه: اوتیسم

موسیقی درمانی و رشد اجتماعی کودکان اوتیسم

این مقاله توسط قاسم تبار و همکاران تحت عنوان موسیقی درمانی راهبردی اثربخش در رشد اجتماعی کودکان اوتیسم Music Therapy: an Effective Approach in Improving Social Skills of Children with Autism در مجله Advanced Biomedical Research (2015 Jul 27;4:157. ) چاپ شده است.

نه گفتن به کودکان

چگونه به کودکان نه بگوییم؟ راهکارهای روان شناسان در نه گفتن به کودکان

نه گفتن به کودکان ، یکی از مهارت های مهم تربیت فرزند است. نه گفتن به کودکان و خواسته های آنها، در صورتی که مبتنی بر اصول و قاعده نباشد، می تواند پیامدهای منفی متعددی هم برای کودک و هم برای والدین و بزرگ تر ها به دنبال داشته باشد

420x280 - با بد دهنی کودکان چگونه رفتار کنیم؟ پنج اصل مهم

با بد دهنی کودکان چگونه رفتار کنیم؟ پنج اصل مهم

در این مقاله ضمن اشاره به دلایل بد دهنی کودکان، به پنج نکته مهم برای حل این رفتار اشاره خواهیم کرد. فحش دادن و بد دهنی کودکان نیز مانند لقب دادن یک صفت اکتسابی است.