رشد جسمی کودکان پیش دبستان (5 تا 6 سال)

رشد جسمی کودکان پیش دبستان (۵ تا ۶ سال)

رشد جسمی کودکان پیش دبستان یکی از مهمترین ابعاد رشدی این کودکان است. در این مقاله مهمترین ویژگی های رشد جسمی کودکان پیش دبستان (۵ تا ۶ سال) را بر اساس جدیدترین پژوهش ها مورد بررسی قرار می دهیم