بیماری کودکان

چگونه با بیماری کودکان مان روبرو شویم و درباره آن با کودک صحبت کنیم؟

معمولاً والدین برای جلوگیری از ایجاد ترس و نگرانی کودک، او را در جریان معالجه قرار نمی دهند. این روش درست نیست. بهترین راه این است که تا حد امکان کودک را با واقعیت آشنا کنیم

کودکان درباره مرگ

با کودکان درباره مرگ نزدیکان او چگونه صحبت کنیم؟

با کودکان درباره مرگ یا خودکشی یکی از عزیزان او (پدر، مادر، برادر و خواهر، دوست، پدر بزرگ و مادر بزرگ و …) چگونه صحبت کنیم و چگونه به سوالات او پاسخ دهیم