فعالیت هایی برای تقویت رشد اجتماعی و عاطفی کودکان 12 تا 18 ماهه

فعالیت هایی برای تقویت رشد اجتماعی و عاطفی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه

رشد اجتماعی و عاطفی کودکان یکی از جنبه های مهم تحول محسوب می شود.، فعالیت های زیر می تواند برای افزایش و تقویت رشد اجتماعی و عاطفی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه بسیار مفید باشد

زبانی 12 تا 18 420x249 - رشد زبانی کودکان 12 تا 18 ماهه را با این فعالیت ها تقویت کنید

رشد زبانی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه را با این فعالیت ها تقویت کنید

در این مقاله پس از بیان ویژگی های رشد زبانی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه ، فعالیت هایی را برای تقویت و افزایش رشد زبانی این کودکان را پیشنهاد می دهیم. انجام این فعالیتها از سوی والدین و بزرگترها، می تواند نقش مهمی در رشد زبانی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه داشته باشد

رشد جسمی کودکان 12 ماهه تا 18 ماهه

فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه

با فعالیت های زیر مهارت های حرکتی کودکان (مهاتهای حرکتی بزرگ و ظریف) ۱۲ تا ۱۸ ماهه را تقویت کنید. رای تقویت مهارت های حرکتی بزرگ کودک خود، برایش اسباب بازی