فعالیت هایی برای افزایش توانايی ذهنی کودکان 9 تا 12 ماهه

فعالیت هایی برای افزایش توانایی ذهنی کودکان ۹ تا ۱۲ ماهه

برای تقویت توانایی ذهنی کودکان ۹ تا ۱۲ ماه خود دست کم به مدت بیست دقیقه در روز برای کودکتان کتاب بخوانید. به او نقاشی های شاد کتاب های مصور را همراه با توضیحاتی مختصر نشان دهید.