کودکان با نیازهای های ویژه: اوتیسم

موسیقی درمانی و رشد اجتماعی کودکان اوتیسم

این مقاله توسط قاسم تبار و همکاران تحت عنوان موسیقی درمانی راهبردی اثربخش در رشد اجتماعی کودکان اوتیسم Music Therapy: an Effective Approach in Improving Social Skills of Children with Autism در مجله Advanced Biomedical Research (2015 Jul 27;4:157. ) چاپ شده است.

420x315 - رویکردهای برنامه درسی: آشنایی با شش رویکرد برنامه درسی

رویکردهای برنامه درسی: آشنایی با شش رویکرد برنامه درسی

اورنشتاین و هاپکینز (۲۰۱۳) شش رویکرد برنامه درسی را معرفی می کنند که عبارتند از رویکرد رفتاری[v]، مدیریتی[vi]، سیستمی[vii]، علمی[viii]، انسان گرایان[ix] و نومفهوم گرایان[x]. چهار رویکرد اول جز رویکردهای تکنیکی-علمی و دو رویکرد اخیر جزء رویکردهای غیرتکنیکی- غیر علمی می باشند. حال به طور خلاصه به معرفی هر یک از آنهامی پردازیم