ایدئولوژی های برنامه درسی در پیش دبستان

ایدئولوژی های برنامه درسی با تاکید بر دوره پیش از دبستان (اوان کودکی)

یک بٌعد مهم از برنامه ­درسی ، ایدئولوژی است که زیربنایی طراحی برنامه درسی را تشکیل می دهد. در این مقاله چهار تا از ایدئولوژی های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان (اوان کودکی) را مورد بررسی قرار می دهیم. اسکایرو[۱] (۲۰۰۸) یکی از صاحب نظران حوزه برنامه درسی ادعا می­کند که چهار ایدئولوژی […]

420x236 - الگوی های اسکوپ

الگوی های اسکوپ

یکی از الگوهای شناخته شده در حوزه آموزش و پرورش پیش دبستان (آموزش کودکان)، الگوی های اسکوپ (HighScope Model) می باشد. در مقاله رویکردهای برنامه درسی در پیش دبستان به طور خلاصه الگوی های اسکوپ معرفی شد. در این مقاله ، تاریخچه و ابعاد گوناگون الگوی های اسکوپ مورد بررسی قرار می گیرد.

کودکان با نیازهای های ویژه: اوتیسم

موسیقی درمانی و رشد اجتماعی کودکان اوتیسم

این مقاله توسط قاسم تبار و همکاران تحت عنوان موسیقی درمانی راهبردی اثربخش در رشد اجتماعی کودکان اوتیسم Music Therapy: an Effective Approach in Improving Social Skills of Children with Autism در مجله Advanced Biomedical Research (2015 Jul 27;4:157. ) چاپ شده است.