اثر موزارت

موسیقی موزارت: آیا اثر موزارت وجود دارد؟

اثر موزارت (Mozart effect) به تحقیقی اشاره دارد که اولین بار توسط راشر و همکاران او (۱۹۹۳) در دانشگاه کالیفرنیای اِرواین (UCI) انجام گرفته است. نمونه در این تحقیق ۳۶ دانشجو بودند که به طور تصادفی در سه گروه گمارش شده بودند.